Aedifica implementeert charter voor verantwoorde leveranciersrelaties

Aedifica zet zich al jaren in op het vlak van goede ethiek en duurzame bedrijfspraktijken. De Groep bouwt verder op dit engagement in zijn nieuw charter voor verantwoorde leveranciersrelaties. Het charter verduidelijkt de sociale en duurzame verantwoordelijkheden van leveranciers wanneer ze met Aedifica samenwerken. Tegelijk verbindt het de Groep ertoe om duurzame relaties te blijven ontwikkelen met haar partnerbedrijven.

Als referentiespeler in de beursgenoteerde vastgoedsector is Aedifica ervan overtuigd dat goede ethiek en een sterk engagement op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid essentieel zijn voor haar succes. Om dit engagement waar te maken, is Aedifica sinds 2020 ondertekenaar van het United Nations Global Compact (UNGC) en engageert zich zo om de 10 principes van het UN Global Compact inzake mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie actief te promoten.

Met haar nieuw charter voor verantwoorde leveranciersrelaties wil Aedifica haar partners in alle landen waar ze actief is een kader bieden om samen deze 10 fundamentele UNGC-principes te respecteren en te promoten. Daarnaast gaat Aedifica zelf ook verschillende engagementen aan om duurzame en evenwichtige relaties met haar leveranciers op te bouwen.

Dit charter voor verantwoorde leveranciersrelaties biedt ons een solide kader om onze verbintenissen op het vlak van duurzaam ondernemen te promoten bij onze partners die hierbij geacht worden dezelfde waarden als Aedifica te delen en te ondersteunen. Het is echter geen eenrichtingsverkeer: wij vragen onze leveranciers om dit engagement aan te gaan, maar wij beloven ook om gelijke principes toe te passen in onze relatie met hen.
Thomas Moerman – General Counsel

Het charter heeft specifiek tot doel de leveranciers van Aedifica te betrekken bij haar duurzaamheidsstrategie en hun verbintenissen vast te leggen op het vlak van:

  • bedrijfsethiek: het voeren van een strikt nultolerantiebeleid inzake omkoping, corruptie, witwassen van geld, belangenconflicten en fraude
  • mensenrechten en arbeid: het respecteren van het mensenrechtenbeleid van Aedifica
  • gezondheid en veiligheid: zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en proactieve preventie van ongevallen
  • beveiliging en bescherming van gegevens: naleving van de geldende regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens
  • bescherming van het milieu: toepassing van een aanpak voor voortdurende verbetering van de bescherming van het milieu (meewerken aan de aanpak van de klimaatverandering, bescherming van de natuur, behoud van de natuurlijke hulpbronnen, enz.)

Aedifica wil optreden als een verantwoordelijke partner en verbindt zich er ook toe ten aanzien van haar leveranciers de volgende principes na te leven:

  • Aedifica voert haar bedrijfsactiviteiten uit volgens de hoogste ethische en professionele normen, zoals bepaald in haar Gedragscode, en zorgt ook voor eerlijke en onpartijdige selectieprocessen
  • Aedifica creëert een omgeving die bevorderlijk is voor goede betrekkingen met de leveranciers, met de nadruk op transparantie en communicatie, vlotte processen, vertrouwelijkheid, gezondheid en veiligheid
  • Aedifica respecteert de belangen van haar leveranciers

Meer informatie over ons beleid vindt u op onze corporate governance pagina.

  • In 2021 heeft Aedifica ook haar mensenrechtenbeleid geïmplementeerd