Disclaimer

De volgende pagina’s van de website van Aedifica NV (de ‘Vennootschap‘) zijn beperkt toegankelijk en bevatten informatie over een door de Vennootschap voorgenomen transactie. Niets op deze website (of elke andere website waaraan deze website gelinkt is) vormt een uitnodiging of aanbod om aandelen te verwerven van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA’S IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE of DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETTEN VAN DERGELIJKE JURISDICTIES.

De volgende informatie, met inbegrip van de elektronische versies van bepaalde documenten, is uitsluitend toegankelijk voor personen die op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving toegang hebben tot dergelijke informatie. De informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. De reproductie van deze elektronische versies van documenten of van andere hiernavolgende informatie (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van dergelijke documenten, op welke wijze dan ook, is strikt verboden.

Geen van de volgende informatie of kopieën daarvan mogen, direct of indirect, worden meegenomen of verzonden naar, of verspreid in, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving, of waarvoor in dat rechtsgebied een prospectus, depot, registratie, vergunning of andere soortgelijke vereiste zou gelden. Het niet naleven van die bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Japan, of Zuid-Afrika of enige andere toepasselijke jurisdictie. De verspreiding van de volgende informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis nemen van dergelijke informatie en/of deze ontvangen, moeten zich informeren over alle toepasselijke wettelijke beperkingen en die beperkingen naleven.

De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld als (noch zal er sprake zijn van) een aanbod tot verkoop van of inschrijving op, of een verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van of inschrijving op, enige effecten van de Vennootschap in, of ten aanzien van ingezetenen, inwoners of burgers van enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijk verzoek niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wet- of regelgeving van het betreffende rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wet- of regelgeving van het betreffende rechtsgebied.

De effecten van de Vennootschap zijn niet, en zullen niet, worden geregistreerd, onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de ‘US Securities Act’), of bij enige andere effectenregulerende instantie van eender welke staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. De effecten van de Vennootschap mogen niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd binnen de Verenigde Staten, behalve op grond van een toepasselijke vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de US Securities Act en in overeenstemming met alle toepasselijke effectenwetten van een staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten. Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten. Deze documenten zijn niet bestemd voor personen die zich in de Verenigde Staten bevinden, tenzij de Vennootschap ze specifiek ter beschikking stelt van bepaalde ‘qualified institutional buyers’ (‘QIB’s’) zoals gedefinieerd in Rule 144A van de US Securities Act.

Met betrekking tot elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte, (elk een ‘Relevante Staat’) is de volgende informatie uitsluitend gericht tot, en enkel bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Relevante Staat in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd en met inbegrip van alle relevante uitvoeringsmaatregelen in elke Relevante Staat (de ‘Prospectusverordening’) (‘Gekwalificeerde beleggers’).

In het Verenigd Koninkrijk is de volgende informatie alleen bestemd voor en gericht tot, en zullen alle beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop de volgende informatie betrekking heeft alleen beschikbaar zijn voor, en uitsluitend worden aangegaan met: (i) ‘qualified investors’ zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Prospectusverordening, zoals gewijzigd en omgezet in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk ingevolge de ‘European Union (Withdrawal) Act 2018’ en de ‘European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020’ (de ‘UK Prospectusverordening’), (ii) personen die professionele ervaring hebben in investeringsaangelegenheden die vallen onder de definitie van ‘investment professionals’ voorzien in artikel 19(5) van de ‘Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005’, zoals gewijzigd (de ‘Order’), (iii) ‘high net worth companies, unincorporated associations, etc.’ zoals bepaald in artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order, en (iv) alle andere personen aan wie het anderszins rechtmatig kan worden bekendgemaakt (al deze personen worden gezamenlijk ‘UK Relevant Persons’ genoemd). Personen in het Verenigd Koninkrijk die geen ‘UK Relevant Persons’ zijn, mogen geen actie ondernemen op basis van deze aankondiging en mogen er niet naar handelen of op vertrouwen..

In Zwitserland is de volgende informatie alleen gericht tot en uitsluitend bestemd voor ‘professional clients’ in de zin van artikel 4 iuncto 36 van de Zwitserse wet inzake financiële diensten (‘Finanzdienstleistungsgesetz’) van 15 juni 2018 (‘Finsa’) (dergelijke personen worden ‘Professionele Cliënten’ genoemd). De Vennootschap is daarom vrijgesteld van de verplichting om een prospectus op te stellen en te publiceren onder de FINSA en de effecten zullen niet worden toegelaten tot de handel op een Zwitsers handelsplatform. De volgende informatie vormt geen prospectus in overeenstemming met de FINSA en de Vennootschap zal geen dergelijk prospectus opstellen naar aanleiding van de aanbieding van effecten waarnaar wordt verwezen.

In het algemeen moet elke persoon die toegang wenst te krijgen tot de volgende informatie, vooraf nagaan of die toegang geen inbreuk vormt op enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden indien die beperkingen door een persoon worden overtreden.

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website correct is, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch enige verplichting om deze informatie bij te werken. De informatie op de website van de Vennootschap en de volgende informatie mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) investerings-, fiscaal, juridisch of ander advies, en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte verklaring, mening of verwachting die wordt uitgedrukt in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap.

Door ‘ja, ik ga akkoord en bevestig’ te selecteren, krijgt u toegang tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:

(a) u bevestigt en verklaart dat u bovenstaande waarschuwingen en beperkingen heeft gelezen en begrepen en die zult respecteren; en

(b) u bevestigt en verklaart dat

(i) u niet gedomicilieerd of woonachtig bent in, en deze informatie niet raadpleegt vanuit Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika;

(ii) u geen inwoner bent van, of geen toegang hebt tot deze informatie vanuit de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act), tenzij u een gekwalificeerde institutionele koper bent zoals gedefinieerd in Rule 144A van de US Securities Act;

(iii) u ofwel (a) een Gekwalificeerde Belegger bent, als u zich in de EER bevindt, (b) een Relevante UK Persoon, als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, of (c) een Professionele Cliënt, als u zich in Zwitserland bevindt;

(iv) u niet leeft, woonachtig bent of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie niet wettelijk is toegestaan;

(v) u een persoon bent aan wie het is toegestaan om deze informatie te ontvangen; en

(vi) u er in alle omstandigheden mee akkoord gaat om de informatie op deze website niet door te sturen of op eender welke wijze te verzenden naar een persoon die deze informatie niet mag ontvangen zonder de toepasselijke wet- en regelgeving te breken of de daarvoor vereiste registratie of licentie.