Disclaimer

De volgende pagina’s van de website van Aedifica NV (de ‘Vennootschap‘) zijn beperkt toegankelijk en bevatten informatie over een door de Vennootschap voorgenomen transactie. Niets op deze website (of elke andere website waaraan deze website gelinkt is) vormt een uitnodiging of aanbod om aandelen te verwerven van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA’S IS NIET BEDOELD VOOR, EN MAG NIET TER BESCHIKKING GESTELD WORDEN AAN, PERSONEN DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZWITSERLAND OF ZUID-AFRIKA.

De vvolgende informatie mag uitsluitend geraadpleegd worden door beleggers die toegang hebben tot deze informatie zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De reproductie van deze elektronische versies (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van deze documenten, op welke wijze dan ook, is strikt verboden.

De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld (en zal ook nooit bedoeld zijn) als een openbaar aanbod of een uitnodiging voor een aankoop van of inschrijving op effecten van de Vennootschap in, of ten aanzien van bewoners, inwoners of burgers van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Australië, Japan, Zwitserland, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied.

De informatie op deze website en de volgende informatie vormen geen aanbod voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke verkoop onwettig is. De effecten van de Vennootschap zijn niet, en zullen niet, geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de ‘Securities Act’), of bij een andere effectenregulerende instantie van eender welke staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten van Amerika. Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.

De effecten van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie onder de Securities Act, tenzij de transactie vrijgesteld is van, of niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en alle toepasselijke nationale wetten met betrekking tot effecten. Geen enkele informatie die vervat zit in de volgende informatie, of een kopie daarvan, mag direct of indirect worden meegenomen, verzonden of verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Japan, Zwitserland (behalve in verband met een eventuele private plaatsing in Zwitserland), Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving, of waarvoor een registratie of vergunning binnen dat rechtsgebied vereist is. Het niet naleven van die bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Japan, Zwitserland, Zuid-Afrika of enige andere toepasselijke jurisdictie. De verspreiding van informatie in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap in andere rechtsgebieden dan België, kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die dergelijke informatie kennen en/of ontvangen, moeten zich informeren over de toepasselijke wettelijke beperkingen en zich aan die beperkingen houden.

In het algemeen moet elke persoon die toegang wenst te krijgen tot de volgende informatie, vooraf nagaan of die toegang geen inbreuk vormt op enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden indien die beperkingen door een persoon worden overtreden.

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website correct is, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch enige verplichting om deze informatie bij te werken. De informatie op de website van de Vennootschap en de volgende informatie mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) investerings-, fiscaal, juridisch of ander advies, en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte verklaring, mening of verwachting die wordt uitgedrukt in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap.

Door ‘ja, ik ga akkoord en bevestig’ te selecteren, krijgt u toegang tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:

(a) u gaat ermee akkoord en bevestigt dat u bovenstaande waarschuwingen en beperkingen heeft gelezen en begrepen en die zult respecteren; en

(b) u gaat ermee akkoord en bevestigt dat

(i) u zich in België bevindt;

(ii) u niet gedomicilieerd of woonachtig bent in, en deze informatie niet raadpleegt vanuit, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika;

(iii) u niet leeft of woonachtig bent in Zwitserland (behalve in verband met een mogelijke private plaatsing, waarvoor u een gekwalificeerde belegger bent in de zin van de Prospectusverorderning 2017/1129);

(iv) u niet leeft, woonachtig bent of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie niet wettelijk is toegestaan;

(v) u een persoon bent aan wie het is toegestaan om deze informatie te ontvangen; en

(vi) u er in alle omstandigheden mee akkoord gaat om de informatie op deze website niet door te sturen of op eender welke wijze te verzenden naar een persoon die buiten België leeft of verblijft, of die deze informatie niet mag ontvangen zonder de toepasselijke wet- en regelgeving te breken of de daarvoor vereiste registratie of licentie.